Model B velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanju interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. Potrebno se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb, zato bi bilo smiselno oddelke razdeliti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to ni združljivo.

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na šoli poteka po obstoječem urniku.
  3. Učitelji uporabljajo spletne učilnice Moodle kot dodatni pripomoček za pouk.

Več o uporabnosti modela B in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/28/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.